KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA FORMU

Velilere yönelik iş bu aydınlatma formu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, YOTEK BİLİŞİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra Kurum olarak anılacaktır) Veri Sorumlusu sıfatıyla, bir kısım kişisel bilgileriniz ve öğrenciye ilişkin cinsiyet verisi aşağıda açıklandığı çerçevede, farklı kanallar ve hukuki gerekçeler çerçevesinde temin edilmekte, kaydetme, saklama gibi süreçler çerçevesinde işlenmekte, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere devredilmekte, söz konusu verilerin güvenliği ve yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi konusunda her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

 • İşlenecek Veriler

Kurumumuzdan uygulama hizmeti alacak çocuğun adı, soyadı, vesikalık fotoğrafı, cinsiyeti; velilerin ise adı, soyadı, vesikalık fotoğrafı, iletişim bilgileri temin edilir.

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda, Kurumumuza ait internet siteleri, internet uygulamaları, mobil uygulamalar yolu ile toplanmaktadır.

Yukarıda belirtilen veriler, 6698 sayılı KVKK madde 5/2 ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine göre mezkur verilerin; Kanunen alınmasının zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ile doğrudan doğruya ilişkili olması, hukuken tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, söz konusu hakkın kullanılması ya da korunması açısından zorunlu olması kapsamında işlenmesi gerekmektedir.

 • Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Veri sahiplerinin (veliler ve çocukların) kişisel verileri, Kurum tarafından verilen eğitim ve diğer hizmetler gereği akdedilen ve/veya akdedilecek sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, kurumumuzun ve kurumumuz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanabilmeniz için ilgili mevzuata uygun bir şekilde otomatik ya da otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kurum tarafından toplanan kişisel veriler, Kurumun tabi olduğu yasal düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uygun bir şekilde, kurum tarafından verilen hizmetler ve yapılan sözleşmeler çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı, SGK, Bakanlıklar, Yargı Mercileri ve diğer yetkili kamu ve özel kurumlarla, verilen hizmetlerin devamını sağlamak veya devamı niteliğindeki hizmetlerin verilebilmesi amacı ile sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ya da tüzel kişilere aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizi sadece kurumumuz ile imzaladığınız sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sunulması ile ilgili olan kişi ve taraflarla paylaşılacak olup, toplanan ve işlene veriler yurtdışına aktarılmayacaktır.

 • Veri İşleme Süresi

Yukarıda zikredilen kişisel veriler tabi olunan yasal düzenlemelerde belirli bir sürenin öngörülmesi durumunda söz konusu süre ya da bu metinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan süre boyunca işlenecektir. Söz konusu yasal sürelerin ya da kişisel verilerin toplanma amaçlarının sona ermesi durumunda ise hukuken meşru bir sebep ve süre bulunmaması halinde bu veriler re’sen kurum tarafından silinecek, imha edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kişisel verilerin silinmesi, imha edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin haklar mahfuzdur.

 • Verilerin Güvenliği İçin Alınan Tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini önlemek amacıyla şifreleme, fiziki güvenlik önlemleri, yetki hiyerarşisinin kurgulanması gibi gerekli güvenlik önlemleri tanımlanmış ve bu verilere erişimi olan personelin kanuna aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme alanı dışında kullanmaması amacıyla gizlilik sözleşmesi imzalanması gibi gerekli idari ve teknik tedbirler alınmıştır.

 • İlgili Kişilerin Hakları

Veri sahibinin, 6698s. KVKK madde 11 kapsamında sahip olduğu haklar;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu işlem yapıldığı takdirde verilerin aktarıldığı 3. kişilere durumun bildirilmesini isteme,
 6. Aynı Kanunun 7. Maddesi kapsamında verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, ilgili kişinin talebi halinde verilerin silinmesini, imha edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu işlem yapıldığı takdirde verilerin aktarıldığı 3. kişilere durumun bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Veri Sorumlusuna Başvuru

İlgili kişi, 6698s. Kanun kapsamında toplanan verilerine ilişkin taleplerini Kurumun info@yotekbilisim.com adresine gönderecekleri elektronik posta veya Kurumun Muratpaşa mah. 561 sokak Hasan Bıçakçı İş Merkezi No: 1 / 605 Kat:6 Muratpaşa /Antalya, adresine gönderecekleri talep dilekçeleri ile yapabileceklerdir. Kurum, talebi tebliğ almasından itibaren 30 gün içerisinde, talebi sonuçlandırıp, talebin iletildiği kanal aracılığıyla başvuru sahibine bildirecektir.